Obchodní podmínky


"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě umístěném na adrese www.kosikvinarstvi.cz (dále jen „internetový obchod“ nebo „internetové stránky“), jehož provozovatelem je Pavel Kosík , Sadová 58, Kostice, 69152 IČ 48452769 (dále jen „prodávající“).

 2. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právního vztahu mezi prodávajícím, jakožto provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím, vzniklého na základě kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“), zejména pak úprava jejich vzájemná práva a povinnosti.

 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání obsažená v kupní smlouvě, která jsou odchylná od těchto VOP, mají vždy přednost. Otázky výslovně neupravené kupní smlouvou a VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 4. Kupujícím může být jen fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18 let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

2. Uživatelský účet

 1. Kupující může provést na internetových stránkách registraci (dál jen „registrace“), a na základě této následně vstupovat do svého uživatelského rozhraní a spravovat svůj uživatelský účet, ve kterém může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 2. Pokud to umožňuje webové rozhraní internetového obchodu, může kupující objednávat zboží také přímo bez nutnosti předchozí registrace.

 3. Při registraci a při objednávce zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující jakkoliv poruší své povinnosti z kupní smlouvy, případně z těchto VOP.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost či výpadek internetového obchodu.

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávku lze provést pouze na internetových stránkách prostřednictvím objednávkového formuláře, a to ke zboží, které je v internetovém obchodě prodávajícím v okamžiku objednávky nabízeno. V internetovém obchodě jsou uvedeny informace o zboží, včetně kupní ceny zboží a výše souvisejících nákladů (například cena poštovného). Nabídka zboží a jeho kupní ceny jsou platné po dobu, kdy jsou uvedeny ve webovém rozhraní internetového obchodu. Prodávající je však oprávněn kdykoliv uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškeré informace o zboží umístěné na internetových stránkách jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 3. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží nabízeného v internetovém obchodě.

 4. Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách je řádně odeslána, pokud kupující vyplní všechny povinně vyplňované položky, zejména pak své kontaktní údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Objednávkový formulář, který není řádně a zcela vyplněn není možné odeslat.

 5. Odesláním řádně vyplněného objednávkového formuláře činí kupující prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž kupující je tímto svým návrhem vázán po dobu 30 dnů od odeslání objednávky.

 6. Odesláním objednávky umístěné na internetových stránkách kupující vyjadřuje souhlas s VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a dále s kupní cenou, platebními podmínkami a zvoleným způsobem dopravy a jeho cenou.

 7. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu neprodleně potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku. Součástí tohoto e-mailu budou i VOP v textové podobě v souladu s § 1827 odst. 2 občanského zákoníku. Potvrzení objednávky není považováno za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy.

 8. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (listinnou formou, e-mailem, SMS či telefonicky), a to především v souvislosti s charakterem objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu).

 9. Za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy a okamžik uzavření kupní smlouvy, je považováno odeslání zboží kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce anebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím prostřednictvím e-mailu.

 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 12. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit za něj kupní cenu a případné poštovné.

 13. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplnou úhradou kupní ceny.

4. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je uvedena u jednotlivých položek zboží v internetovém obchodě. Celková cena objednávky je prodávajícím potvrzena kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky v nákupním košíku na internetových stránkách.

 2. Veškeré kupní ceny, včetně cen akčních, platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.

 3. Kupní cena uvedená v internetovém obchodě nezahrnuje náklady na dopravu zboží.

 4. Platbu za objednané zboží je možno provést následujícími způsoby:

  1. Dobírkou v případě dodání prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb na adresu kupujícího v rámci České republiky.

  2. Bankovním převodem po obdržení objednávky. Prodávající zašle kupujícímu údaj o výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího ještě před odesláním zboží, nejdříve však po doručení zálohové faktury vystavené prodávajícím; v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

 5. U objednávek zboží, jehož hodnota činí více, než 1.500,- Kč s DPH není poštovné účtováno. Pro objednávky zboží, jehož hodnota je nižší než 1.500,- Kč s DPH je cena poštovného a balného (náklady na dopravu zboží) stanovená na 199,- Kč včetně DPH. Výše nákladů spojených s dodáním a příp. též s balením zboží je vždy uvedena přímo v internetovém obchodě a platí pro doručování zboží v rámci území České republiky. Cena pro doručení do zahraničí bude řešena individuálně formou nabídky kupujícímu.

5. Doprava a dodání zboží

 1. Místem dodání zboží je adresa nacházející se v rámci České republiky uvedená kupujícím v objednávce.

 2. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud bylo nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než byl uveden v objednávce.

 3. Zboží bude odesláno kupujícímu do 14 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky e-mailem, je-li takové zboží u prodávajícího skladem. Nebude-li zboží skladem, bude prodávajícím navržen jiný termín dodání.

 4. Kupující je povinen dodané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, zkontrolovat zboží z hlediska množství a při zjištění závad neprodleně informovat prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu kosikvinarstvi@seznam.cz, a zahájit u dopravce reklamační řízení. Kopii zápisu z řízení s dopravcem kupující zašle obratem prodávajícímu, jinak mu nárok na reklamaci z důvodu neúplnosti nebo poškození dodávky zboží nevznikne. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 5. Při dodávce zboží, které obsahuje víno, bude na zásilce uvedeno, že tuto je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. Pracovník prodávajícího, či pověřeného dopravce či zprostředkovatele zásilku předá kupujícímu jen v případě, že mu tento prokáže, že údaj o věku kupujícího odpovídá skutečnosti (např. OP nebo jiným dokladem).

6. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který je spotřebitelem má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 2. Odstoupit od kupní smlouvy vzhledem k povaze zboží nelze, bylo-li zboží použito a dále v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Odstoupit nelze rovněž od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 3. Odstoupení od kupní smlouvy kupující provede prokazatelným způsobem, tedy buď písemně na adresu sídla prodávajícího, nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu prodávajícího.

 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6 odst. 1. těchto VOP je kupující povinen předmětné zboží, s výjimkou zboží dle čl. 6 odst. 2. VOP, v originálním obalu společně s originálem faktury - daňového dokladu předat nebo zaslat prodávajícímu do 14 dnů od takového odstoupení na adresu jeho sídla. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vraceno poštou.

 5. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky, tedy celou kupní cenu včetně nákladů na dodání, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle těchto VOP. Prodávající tak učiní stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Jiný způsob vrácení peněžních prostředků je možný jen se souhlasem kupujícího, pokud tím nevzniknou další náklady.

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky podle předchozího odstavce kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 8. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým ji od kupujícího přijal.

 10. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto článku, se kupní smlouva od počátku ruší.

 11. Prodávající si vyhrazuje právo na nedodání zboží z objektivních důvodů, například pokud již požadované zboží není skladem a nepředpokládá se jeho naskladnění prodávajícím v brzké době. V takovém případě prodávající zašle kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu informaci o důvodu nedodání zboží, která se považuje za odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, byla-li již uzavřena nebo za zrušení objednávky. Prodávající se pokusí současně nabídnout kupujícímu řešení vzniklé situace, zejména mu nabídnout jiné obdobné zboží.

7. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží od prodávajícího osobně převzal nebo v době, kdy jej prodávající dal k přepravě dle čl. 5 těchto VOP,

  1. má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,

  2. se hodí se k účelu, který prodávající uvádí či ke kterému se zboží takového druhu obvykle používá,

  3. odpovídá požadavkům právních předpisů,

  4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

  5. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

 4. Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 3 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

 6. V případě, že zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 odst. 3. VOP, má kupující, který je spotřebitelem, právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

 7. Není-li možné dodání nového zboží, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující, právo na bezplatné odstranění vady.

 8. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má kupující, který je spotřebitel, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

 9. Práva z vadného plnění u kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí zákonnými ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.

 10. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8. Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.

 2. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito VOP, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo kupní smlouva nestanoví něco jiného.

 3. Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.

 4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba za jakost znovu od převzetí nového zboží. Doba, po kterou je reklamace vyřizována, se do záruční doby za jakost nezapočítává.

9. Reklamace

 1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) se uplatňují u prodávajícího.

 2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této doby nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

 3. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného použití nebo skladování zboží kupujícím, nebo již uplynula doba použitelnosti uvedená na obalu zboží, anebo již bylo zboží spotřebováno. V případě, že je dodávaným zbožím víno či jiný alkoholický nápoj, zaniká nárok na reklamaci zejména v případě, kdy nebyly splněny podmínky pro skladování a uchování takového zboží, kterými je především uchování zboží při konstantní teplotě do 20°C, konstantní vlhkosti, tmě a bez jakýchkoliv manipulací zásadní povahy či náhlých změn a/nebo podmínky uvedené v dokumentaci ke zboží (včetně jeho etikety).

 4. Reklamace se uplatňují osobně v sídle prodávajícího ve zveřejněné otevírací době, anebo poštou. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však v poslední den stanovené doby.

 5. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit reklamované originální zboží, originální obal výrobku, originál faktury-daňového dokladu o koupi zboží, a dále uvést konkrétní popis vady a své kontaktní údaje.

 6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu, místu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě reklamace prováděné prostřednictvím poštovní služby, zašle prodávající toto potvrzení kupujícímu e-mailem.

 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 8. V případě, že prodávaná věc není v rozporu s kupní smlouvou, nemá žádné vady, či již uplynula záruční doba či lhůta pro uplatnění vad, nemá kupující právo na výměnu věci, slevu z kupní ceny, ani nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, s výjimkou případu dle čl. 6 VOP.

 9. Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Pokud byla reklamace neoprávněná, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

10. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících výlučně v rozsahu nezbytném pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. Konkrétně prodávající zpracovává v souladu s platnými právními předpisy a právně závaznými dokumenty unijní-zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé též pod zkratkou GDPR (z angl. General Data Protection Regulation) či jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) i národní úrovně tyto osobní údaje kupujících: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační a dodací údaje. Osobním údajem se rozumí jakákoli informace o fyzické osobě, na základě které může být tato identifikována.

 2. Správcem osobních údajů je prodávající, tj. Pavel Kosík, Sadová 58, Kostice, 69152 IČ 48452769  (dále jen „prodávající“). Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle 10 let poté a to za účelem i) plnění smlouvy dle. čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, kterým se rozumí koupě zboží dle kupní smlouvy, jeho dodání a právní jednání s tím související, a/nebo ii) splnění právní povinnosti, dle čl. 6 odst.1 písm. c) Nařízení GDPR, kterým se rozumí vyřizování dotazů zákazníků a informace o změnách aplikace a plnění účetních a daňových povinností a/nebo i) oprávněných zájmů správce dle. čl. 6 odst.1 písm. f) Nařízení GDPR která se na něj vztahuje a pro účely jeho oprávněných zájmů jakožto správce osobních údajů-např. informace o novinkách, zlepšeních a produktech ve smyslu recitálu 47 Nařízení GDPR.

 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, který však musí zajistit vhodná technická a organizační opatření. V případě, že prodávající bude mít v úmyslu zapojit do zpracování dalšího zpracovatele, je povinen informovat kupujícího. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Prodávající bude vždy dbát na vhodný výběr zpracovatelů.

 4. Prodávající dále zpracovává, dá-li mu k tomu kupující dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR, osobní údaje kupujících k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení služeb a výrobků, zasílání obchodních sdělení, informování o věrnostních akcích, událostech či bonusech mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu, telefonicky a SMS zprávami). Kupující má přístup ke svým osobním údajům, poskytnutý souhlas může kdykoliv odmítnout či odvolat.

 5. Pokud kupující zjistí nebo domnívá-li se, že prodávající zpracovává osobní údaje způsobem v rozporu s Nařízením GDPR, může vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kupující může dále uplatnit své právo na opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů.

 6. Kupující bere na vědomí, že má plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnáší do uživatelského účtu. Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu nebo přihlášením do uživatelského účtu na internetových stránkách požádat o změnu poskytnutých údajů či o ukončení jejich zpracování a o jejich výmaz.

 7. Skončením účinnosti těchto VOP vůči kupujícímu, tj. zánikem uživatelského účtu dojde do 7 dnů k likvidaci všech vložených údajů. Kupující má vždy možnost uložené údaje exportovat a uložit na vlastní úložiště, aby nedošlo k nenávratné ztrátě vložených údajů.

 8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 9. Prodávající archivuje kupní smlouvu (včetně VOP) po dobu dle platných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let, přičemž kupní smlouva není přístupná.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající má kdykoliv právo změnit tyto VOP. Takto změněné VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách nebo dnem v nich uvedených. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 3. Pro kupní smlouvu se nepoužije ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. V právním vztahu s kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 5. Orgánem ve smyslu § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce ve vymezeném rozsahu.

 6. Prodávající tímto ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje kupující, kteří jsou spotřebiteli, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným pro daný typ prodávaného zboží je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je www.coi.cz. Kupující, který je spotřebitelem, může využít pro řešení sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou s prodávajícím, platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mailová adresa prodávajícího je kosikvinarstvi@seznam.cz

 7. Pokud se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stane zcela nebo z části neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení v plné platnosti a účinnosti a namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

 8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 11.4.2021

V Kosticích 11.4.2021

MUDr.Pavel Kosík